Isikuandmete töötlemise põhimõtted

Sissejuhatus

Talendibaas austab andmesubjektide õigust privaatsusele ning nende isikuandmete kaitsele. Privaatsuspoliitikas selgitame, mida me teeme, et Sinu isikuandmed oleksid kaitstud, kuidas me Sinu isikuandmeid töötleme, millised on Sinu õigused ja kuidas on võimalik neid õigusi teostada.

Isikuandmete töötlemise põhimõtted (edaspidi Põhimõtted) annab informatsiooni Andmesubjektide isikuandmete töötlemise kohta Talendibaas OÜ-s (edaspidi Talendibaas). Isikuandmete töötlemisel järgitakse Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusakte, sh isikuandmete kaitse seadust ja EL isikuandmete kaitse üldmäärust 2016/679.

Põhimõtete puhul on tegemist Andmesubjektile informatsiooni edastava dokumendiga, mis ei ole osa Talendibaasiga sõlmitud lepingust. Põhimõtted kohalduvad kõikidele füüsilisest isikust Klientidele, Kasutajatele ja Külastajatele, kes külastavad Talendibaasi veebilehti või astuvad või soovivad astuda Talendibaasiga lepingulisse suhtesse.

Loomulikult hoiame Põhimõtteid ajakohasena ning Sinule kättesaadavana Talendibaasi veebilehtedel. Olulisematest muudatustest Põhimõtetes teavitame Andmesubjekte veebilehe vahendusel või muul viisil.

Talendibaas on Talendibaas OÜ (äriregistrikood 12503166).

Klient on isik, kes on avaldanud soovi kasutada või kasutab või on kasutanud Talendibaasi poolt pakutavaid teenuseid või on avaldanud soovi saada informatsiooni Talendibaasi poolt pakutavate teenuste kohta.

Kasutaja on Kliendi poolt määratud füüsiline isik, kellel Klient võimaldab kasutada Teenuseid Kliendi nõusolekul ja vastutusel Kliendi ja Talendibaasi vahel sõlmitud lepingu alusel või Klient lubab oma nimel kasutada Talendibaasi e-teenindusi või muid klienditeeninduskanaleid.

Külastaja on füüsiline isik, kes kasutab Talendibaasi teenindus- või müügikanaleid (nt külastab Talendibaasi kodulehte, olenemata lepingulises suhtes Talendibaasiga).

Andmesubjekt on füüsiline isik (sh füüsilisest isikust Klient, Kasutaja või Külastaja), kelle kohta on Talendibaasil andmeid, mille alusel on võimalik füüsilist isikut tuvastada.

Isikuandmed on info, mille kaudu on füüsiline isik otseselt või kaudselt tuvastatud või tuvastatav.

Anonüümsed andmed on info, mis ei ole seostatav konkreetse Andmesubjektiga, kuna Andmesubjekti tuvastamiseks vajaminev isikuandmed on eemaldatud.

Töötlemine on igasugune isikuandmete tehtav toiming (sh kogumine, salvestamine, muutmine jne).

Volitatud töötleja on isik või asutus või muu organ, kes töötleb Andmesubjekti isikuandmeid Talendibaasi nimel.

Isikuandmete töötlemisel lähtutakse isikuandmete töötlemise põhimõtetest, et tagada isikuandmete korrektne töötlemine. Talendibaas järgib isikuandmete töötlemisel järgmiseid põhimõtteid:

 • Isikuandmete töötlemine on Andmesubjekti suhtes õiglane, seadusega kooskõlas ja läbipaistev;
 • Isikuandmeid kogutakse lähtuvalt andmetöötluse eesmärgist ehk täpselt sellisel hulgal, mis on vajalik eesmärgi saavutamiseks;
 • Isikuandmeid kogutakse võimalikult minimaalselt;
 • Isikuandmete töötlemisel tagatakse, et esitatud andmed oleksid ajakohased ning õiged, selleks võetakse kasutusele vastavad meetmed, et ebaõige isikuandmed kustutakse või parandatakse viivitamatult;
 • Isikuandmeid säilitatakse Andmesubjekti tuvastataval kujul seni, kuni see on vajalik isikuandmete töötlemise eesmärgi täitmiseks;
 • Isikuandmeid töötleme viisil, mis tagab isikuandmete turvalisuse ning selleks kasutame tehnilisi ja korralduslikke meetmeid.

Talendibaasi koguvad isikuandmeid järgnevatest allikatest: Andmesubjektilt, nt lepingu eelsetel läbirääkimistel, lepingu sõlmimisel, turunduspakkumiste nõusoleku võtmisel, päringute või taotluste esitamisel, e-teeninduste / kodulehtede kasutamisel, kampaaniates osalemisel, Talendibaasi tööpakkumistele kandideerimisel jne;

Talendibaasis kasutusel olevast tarkvarast (näiteks RecruitLab) ja tööportaalidest (näiteks CV Keskus).

Talendibaas on jaganud isikuandmed erinevatesse kategooriatesse, mis on järgnevad:

 • Isikut tuvastavad andmed on näiteks: ees- ja perekonnanimi, isikukood, sünniaeg, suhtluskeel;
 • Kontaktandmed on näiteks: e-posti aadress, aadress, telefoninumber;
 • Teenuse osutamisega seotud andmed on näiteks: lepingu täitmisega seotud andmed, teenuse tarbimisega seotud andmed, päringud;
 • Andmed mängudes ja kampaaniates osalemise kohta, milleks on näiteks: kampaaniates või mängudes võidetud auhinnad, kampaanias osalemise info;
 • Andmed eelistuste ja rahuolu kohta on näiteks: küsitluste vastused, teadaolevad hobid, elustiilid jne;
 • Eriliigilised isikuandmed on järgmised: rassiline või etniline päritolu, poliitilised vaated, usulised või filosoofilised veendumused või ametiühingusse kuulumine, geneetilised andmed, füüsilise isiku kordumatuks tuvastamiseks kasutatavad biomeetrilised andmed, terviseandmed või andmed füüsilise isiku seksuaalelu või seksuaalse sättumuse kohta (Talendibaasi eesmärgiks ei ole koguda eriliigilisi isikuandmeid, kuid need võivad meile teatavaks saada, nt e-kirja kaudu kui Sa neid meile ise edastad);
 • Finantsandmed on andmeid näiteks: krediidi või kohustuste või tehingute kohta (Talendibaasi eesmärgiks ei ole koguda eriliigilisi finantsandmeid, kuid need võivad meile teatavaks saada, nt e-kirja kaudu kui Sa neid meile ise edastad);
 • Suhtlusandmed on näiteks: Kliendi suhtlus Talendibaasiga telefoni teel, e-posti vahendusel kogutavad andmed, sotsiaalmeedia vahendus kogutavad andmed, sõnumite teel edastavad andmed jne.

Talendibaas töötleb isikuandmeid seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks, lepingu täitmiseks ja tagamiseks, nõusoleku alusel ning õigustatud huvi alusel. Juhul, kui andmeid töödeldakse lepingu raames, on isikuandmete töötlemise alused ja eesmärgid täpsustatud vastavas lepingus.

Isikuandmete töötlemise eesmärkide selgitused oleme jaganud ära nelja õigusliku aluse alla, mis on järgnevad:

Talendibaas on seadustest tulenevalt kohustatud Andmesubjekti andmeid töötlema näiteks raamatupidamise eesmärgil, riigiasutuste päringutele vastamisel, järelevalveasutustele teabe edastamisel, Andmesubjektide teavitamisel tema isikuandmete töötlemise rikkumisest jne.

Talendibaas töötleb isikuandmeid lähtuvalt isikuandmete töötlemise põhimõtetest ehk isikuandmeid töödeldakse (sh kogutakse) vastavalt eesmärgile ja nii minimaalselt, kui see on vajalik lepingu täitmise tagamiseks ja lepingu-eelsete meetmete võtmiseks. Nt pakkumise küsimisel Talendibaasist töötleme peamiselt isikut tuvastavaid andmeid, kontaktandmeid ja suhtlusandmeid. Lähtuvalt pakkumise küsimisest võime töödelda pakkumise tegemiseks ka teisi Andmesubjekti andmeid, kui nende töötlemine (sh kogumine) on õigusaktidega lubatud.

Talendibaas töötleb isikuandmeid Andmesubjekti nõusoleku alusel üksnes sellises ulatuses ja eesmärgil, milleks on Andmesubjekt nõusoleku andnud. Andmesubjekt annab nõusoleku vabatahtlikult ja teadlikult, nt märgib lahtrisse linnukese, kinnitab telefoni vahendusel suuliselt nõusolekust (sh nõusoleku võtmine salvestatakse) turunduslike pakkumiste saamisest. Juhul kui Andmesubjektilt võetakse nõusolek Talendibaasi ja nende koostööpartnerite turunduslike pakkumiste saamiseks, siis on muust tekstist selgelt eristatud. Samuti on isikuandmete töötlemise nõusolek selgelt eristatav teistel juhtudel, kui on vajalik nõusoleku võtmine. Andmesubjektil on alati võimalik nõusolek tagasi võtta, kuid nõusoleku tagasivõtmisel ei ole tagasiulatuvat jõudu. Talendibaasile antud nõusolekut on võimalik tagasi võtta, saates e-kiri Talendibaasile. Turunduslike pakkumiste puhul on võimalik nõusolekust loobuda ka pakkumise lõpus olevat linki kasutades.

Talendibaas töötleb isikuandmeid õigustatud huvi alusel, et pakkuda Andmesubjektidele paremaid teenuseid ja teenindust. Õigustatud huvi alusel töötleme isikuandmeid üksnes juhul, kui seda on põhjalikult analüüsitud ja on tuvastatud, et Talendibaas leiab, et isikuandmete töötlemine sellisel viisil on vajalik ja kooskõlas Andmesubjekti põhiõiguste ja vabadustega. Talendibaas võib isikuandmeid töödelda õigustatud huvi alusel ka muudel eesmärkidel (nt lepingus viidatud eesmärkidel), kui see on õigusaktidega kooskõlas.

Talendibaas edastab või avalikustavad Andmesubjekti isikuandmeid kolmandatele isikutele (sh volitatud töötlejatele, riigiasutustele) üksnes ulatuses, mis on vajalikud Talendibaasi teenuse või teenusega seotud tegevuse osutamiseks või mille kohustus tuleneb õigusaktidest (peamiselt riigiasutustele).

Talendibaas edastab või avalikustab Andmesubjekti isikuandmeid ka Andmesubjektile endale. Selleks peab isik identifitseerima ennast viisi, mis on kooskõlas õigusaktidega.

Teatud juhtudel on võimalik, et Talendibaas edastab Sinu isikuandmeid ka väljaspoole Euroopa Liitu ja/või Euroopa Majanduspiirkonda. Sellisel juhul võetakse kasutusele õigusaktides viidatud meetmed, et tagada Teie isikuandmete töötlemise turvalisus ka nendes riikides.

Talendibaas töötleb isikuandmeid seni, kuni seda õigusaktides ettevõttele pandud kohustus ette näeb või seni kuni see on vajalik eesmärgi saavutamiseks ning ei ole vastuolus isikuandmete töötlemise põhimõtetega.

Isikuandmete säilitamist reguleerivad erinevad õigusaktid ning mitmetel juhtudel võivad ühe isikuandmete kogumise puhul rakenduda mitu erinevat õigusakti. Nt õigusaktidest tulenevalt peab raamatupidamise andmeid säilitada 7 aastat.

Isikuandmete säilitamise tähtajad ei rakendu anonüümsete andmete säilitamise puhul, kuivõrd anonüümsed andmeid ei käsitleta isikuandmetena.

Õigus tutvuda oma isikuandmetega

Andmesubjektil on õigus tutvuda oma isikuandmetega, mis on Talendibaasi kasutuses. Mh on Andmesubjektil õigus saada teavet, milliseid on Talendibaasi isikuandmete töötlemise eesmärgid. Andmetega tutvumine on esitades nõuetekohane avaldus telefoni teel või e-posti kaudu. Talendibaas vastab Andmesubjekti avaldusele 30 päeva jooksul. Põhjendatud vajadusel on võimalik vastamistähtaega pikendada 60 päeva võrra.

Õigus isikuandmeid parandada

Andmesubjektil on igal ajal õigus oma isikuandmeid parandada. Isikuandmete parandamisest tuleb isikuandmete vastutavat töötlejat ehk Talendibaasi sellest nõuetekohaselt teavitada.

Õigus piirata isikuandmete töötlemist

Andmesubjektil on õigus taotleda isikuandmete töötlemise piiramist, juhul, kui Andmesubjekt soovib:

 1. vaidlustada Isikuandmete õigsust;
 2. fikseerida ebaseaduslikku andmetöötlust;
 3. saada või vältida isikuandmete kustutamist ehk Andmesubjektil on isikuandmeid vaja õigusnõude koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks;
 4. esitada vastuväite õigustatud huvi kaalumiseks ja Andmesubjekt soovib otsuse tegemiseni vaidlusaluse andmetöötluse piiramist;

Isikuandmete töötlemise piiramise soovist tuleb teavitada nõuetekohaselt sellest Talendibaasi. Teavitust on võimalik esitada e-posti teel. Isikuandmete töötlemise taotluse rahuldamine eeldab täpset eesmärgi sõnastamist ning võib teatud juhtudel kaasa tuua teenuste ajutise peatamise.

Õigus andmeid kustutada

Andmesubjektil on õigus taotleda oma isikuandmete kustutamist, kui Talendibaasi käsutuses olevad isikuandmed ei ole vajalikud nende kogumiseesmärgi täitmiseks, isikuandmete töötlemiseks puudub õiguslik alus, isikuandmeid on töödeldud ebaseaduslikult või muul kohalduvates seadustes sätestatud juhul, välja arvatud olukorras, kus isikuandmete säilitamise kohustus tuleneb seadusest. Kustutamist on võimalik taotleda nt avalduse esitamisega e-posti teel.

Õigus esitada vastuväiteid

Andmesubjektil on õigus esitada vastuväiteid mis tahes Sinu isikuandmeid puudutava andmetöötluse suhtes, mida teeme õigustatud huvi alusel. Mainitud õigust ei saa kasutada olukorras, kus meil on vajalik koostada, esitada või kaitsta õigusnõuet.

Õigus pöörduda Talendibaasi või järelevalveasutuse ja kohtu poole

Kui Andmesubjekt soovib saada täiendavat teavet oma isikuandmete töötlemiste küsimustes või abi oma õiguste realiseerimisel, siis on Andmesubjektil võimalik pöörduda Talendibaasi poole veebis avaldatud kontaktandmete kaudu.

Juhul kui Andmesubjekt arvab, et tema isikuandmetega on käitutud hooletult või Põhimõtetes toodu vastaselt, saab ta sellest teavitada Talendibaasi aadressil info@talendibaas.ee. Andmesubjektil on õigus oma isikuandmete kaitsmiseks pöörduda ka Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.

Küpsised ehk inglise k. Cookies on väikesed tekstifailid, mis neid kasutavaid veebilehe kasutades laetakse kasutaja arvutisse ning selle tulemusel saab veebilehitseja edastada küpsiste info igal veebilehe kasutuse korral. Küpsised on mõeldud veebikülastaja kasutuskogemuse parandamiseks.

Üldjuhul on Talendibaasi veebilehtedel linke kolmandate veebilehtedele ja teenustele ning sotsiaalmeedia laiendusteele (nt Google Analytics ja Facebook). Need laiendused on peamiselt turunduse või statistika eesmärkidel loodud. Talendibaasi veebilehtedel olevad kolmandate isikute teenused või kolmandate isikute rakendused alluvad kolmandate isikute isikuandmete kaitse reeglitele, seega soovitame Teil tutvuda sellisel juhul nende ettevõttete isikuandmete kaitse praktikatega. Juhul kui Talendibaas kasutab küpsiseid, siis nende kohta leiate info nende veebilehelt või vajadusel pöörduda Talendibaasi poole muul viisil (e-kirja või telefoni teel).

Me austame ja väärtustame kõrgelt oma klientide privaatsust.

Küsi julgelt!

Kõik päringud jõuavad minuni


Täida väljad ära ja vajuta "saada", nii lihtne ongi! Hea oleks kui täpsustaksid nii organisatsiooni kui ka teenuse või valdkonda, mille kohta küsid - see annab meile võimaluse vastata võimalikult täpselt ja kiirelt. Vastame reeglina ühe tööpäeva jooksul.

Anzelika Ruubel / Talendibaasi tegevjuht